Coronavirus en kinderopvang bij Doomijn. Meer informatie >
terug naar het klantadviesoverzicht

Meest gestelde vragen

Op deze pagina vindt u een lijst met de meest gestelde vragen die betrekking hebben op kinderopvang en het peuterspeelzaalwerk. In het linkermenu kunt u een categoriekeuze maken. Wanneer u vervolgens op één van de vragen klikt komt u direct bij het antwoord op de vraag.

 

Wat is een LRKP nummer?

In het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen (LRKP) worden alle kinderdagverblijven, buitenschoolse opvanglocaties, gastouderbureaus en gastouders geregistreerd die voldoen aan de kwaliteitseisen van de Wet Kinderopvang. Ouders hebben alleen recht op kinderopvangtoeslag wanneer ze gebruik maken van kinderopvang door een organisatie die over een geldige LRKP-registratie beschikken.

Vanaf welke leeftijd kan ik mijn kind aanmelden voor de peuterspeelzaal en wanneer start de opvang?

U kunt uw kind aanmelden voor de peuterspeelzaal wanneer het kind 1,5 jaar oud is. Zodra er een plek beschikbaar is worden u en uw kind uitgenodigd op de peuterspeelzaal. Dat kan vanaf het moment dat uw kind 2,5 jaar oud is. Als er (nog) geen plaatsingsmogelijkheden zijn, kan het voorkomen dat de startdatum iets later ligt. Onze afdeling Klantadvies brengt u daar in dat geval van op de hoogte.

Wat kost de peuterspeelzaal?

De kosten voor de peuterspeelzaal noemen wij "de ouderbijdrage". De hoogte hiervan is afhankelijk van uw bruto gezinsinkomen en van de gemeente waarin u woont. Onder "Tarieven" vindt u meer informatie over de ouderbijdrage van uw peuterspeelzaal.

Wanneer is de peuterspeelzaal open?

De peuterspeelzaal is tijdens 40 schoolweken geopend.

Mag ik een keer komen kijken op de peuterspeelzaal?

Als uw kind voor het eerste bij ons komt spelen, krijgt het eerst rustig de tijd om te wennen. Omdat ieder kind weer anders is spreken we in overleg met u af wat voor uw kind de beste manier om te wennen is. Bijvoorbeeld door ervoor te zorgen dat u de eerste keer een deel van de ochtend bij uw kind blijft. Overigens bent u ook na het wennen van harte welkom om af en toe te komen kijken hoe het met uw kind gaat.

Kan mijn kind meer dan twee dagdelen naar de peuterspeelzaal?

Soms is het voor een kind om sociale of medische redenen nodig om meer dan 2 dagdelen naar de peuterspeelzaal te komen. Wanneer u denkt dat uw kind hiervoor in aanmerking komt, neemt u contact op met een betrokken hulpverlening (huisarts, wijkverpleegkundige of maatschappelijk werker). De hulpverlener kan een zogenaamd VVE formulier invullen (Vroege Voorschoolse Educatie). Na ontvangst van dit formulier mag uw kind, wanneer er plaatsingsmogelijkheden zijn, na de 3e verjaardag 2 extra dagdelen naar de peuterspeelzaal komen. De kosten voor de VVE dagdelen worden door de gemeente vergoed. Niet alle peuterspeelzalen maken gebruik van een VVE programma. U kunt voor meer informatie contact opnemen met onze afdeling Klantadvies.

Wanneer uw kind niet in aanmerking komt voor een VVE plaatsing maar u wilt toch graag dat uw kind een 3e of 4e dagdeel naar de peuterspeelzaal komt, neemt u dan contact op met onze afdeling Klantadvies. Bij voldoende beschikbaarheid mag uw kind extra komen. De kosten voor deze extra dagdelen worden niet door de gemeente betaald. U dient deze zelf te betalen. We willen u er wel op attenderen dat kinderen die willen starten bij de peuterspeelzaal voorrang hebben op kinderen die extra dagdelen willen afnemen.

Mijn kind ontwikkelt zich niet zoals andere kinderen. Kan het dan wel bij een peuterspeelzaal van Doomijn terecht?

Ook kinderen die bij hun ontwikkeling extra aandacht nodig hebben, zijn bij ons van harte welkom. Wij hebben verschillende mogelijkheden om ondersteuning te bieden. En mocht het nodig zijn, dan werken we daarbij samen met andere organisaties.

Hoe is het contact met ouders geregeld?

Wij doen ons best om u zoveel mogelijk te laten meegenieten van wat uw kind bij ons beleeft. Ook vinden wij het fijn om te horen hoe het thuis gaat. Bij het brengen en halen zorgen we er daarom voor dat er gelegenheid is om informatie met u uit te wisselen. Daarnaast ontmoeten we u graag tijdens gesprekken, organiseren we ouderavonden en houden wij u op de hoogte via nieuwsbrieven.

Wat moet ik mijn kind meegegeven naar de peuterspeelzaal?

Wanneer uw kind nog niet zindelijk is verzoeken wij u een schone luier mee te nemen van huis. Wanneer uw kind bezig is met zindelijk te worden is het belangrijk dat u een setje extra kleding meeneemt voorzien van de naam van uw kind.

De richtlijnen over het meegeven van eten en drinken verschillen per peuterspeelzaal. Voordat uw kind voor het eerst komt spelen krijgt u van de medewerkers te horen wat gebruikelijk is op de door u gekozen locatie.

Mijn kind zit op de peuterspeelzaal en gaat binnenkort naar de basisschool, moet ik iets doen?

De overeenkomst voor de peuterspeelzaal loopt door tot en met de 4e verjaardag van uw kind. Wilt u deze periode voor een korte tijd verlengen, neemt u dan tijdig contact op met onze afdeling Klantadvies. Wenst u de plaatsing eerder stop te zetten, bijvoorbeeld omdat uw kind eerder op school begint of omdat uw kind jarig is in een vakantie, dan kunt u een email sturen naar klantadvies@doomijn.nl. U dient daarbij rekening te houden met een opzegtermijn van een maand vanaf de datum dat de email door ons ontvangen is.

Mijn kind zit op het kinderdagverblijf en gaat binnenkort naar de basisschool, moet ik iets doen?

De overeenkomst voor de kinderdagopvang loopt door tot en met de 4e verjaardag van uw kind. Wilt u deze periode voor een korte tijd verlengen, neemt u dan tijdig contact op met onze afdeling Klantadvies. Wenst u de plaatsing eerder stop te zetten, bijvoorbeeld omdat uw kind eerder op school begint of omdat uw kind jarig is in een vakantie, dan kunt u een email sturen naar klantadvies@doomijn.nl. U dient daarbij rekening te houden met een opzegtermijn van een maand vanaf de datum dat de email door ons ontvangen is.

Wat is een oudercommissie of Centrale Cliëntenraad en kan ik hieraan deelnemen?

Wilt u actief betrokken zijn bij uw peuterspeelzaal of kindcentrum? Dan nodigen wij u van harte uit om deel te nemen aan de locale oudercommissie of de Centrale Cliëntenraad. Deze raad brengt gevraagd en ongevraagd advies uit aan de directie en heeft formeel invloed op het beleid. De Centrale Cliëntenraad overlegt regelmatig met de directeur van Doomijn.

Wat moet ik doen als ik een opmerking of klacht heb?

Wij streven bij Doomijn naar een hoge kwaliteit. Toch kan het voorkomen dat er iets gebeurt waar u vragen, opmerkingen of zelfs een klacht over heeft. Wij stellen het bijzonder op prijs als u dit eerst bespreekt met de betrokken medewerkers en/of manager.

Wordt uw vraag, opmerking of klacht niet naar tevredenheid opgelost of is de aard van de klacht van een dusdanige aard en omvang dat u deze niet wilt of kunt bespreken met de direct betrokkenen cq. manager, dan kunt u een formele klacht indienen bij de klachtenfunctionaris van Doomijn. Zij is te bereiken via e-mail: klachtenfunctionaris@doomijn.nl. Mocht de interne behandeling van de klacht niet leiden tot een bevredigende oplossing dan kunt u zich richten tot Klachtloket Kinderopvang of het geschil aanmelden bij De Geschillencommissie in Den Haag.

Klikt u hier voor het klachtenreglement van Doomijn.

Hoe snel kan mijn kind worden geplaatst op het kinderdagverblijf?

In de meeste gevallen kunnen we uw kind op het door u gewenste moment plaatsen. Houdt u er wel rekening mee dat de vraag naar kinderopvang per vestiging verschilt. Incidenteel kunnen er dus wachttijden zijn. Ook de leeftijd van uw kind en het aantal gewenste dagdelen zijn van invloed op het moment van plaatsen. In de praktijk is er voor bijna elke opvangvraag een oplossing. Onze afdeling Klantadvies denkt graag met u mee.

Wat zijn de openingstijden van het kinderdagverblijf?

Op onze kinderdagverblijven kunt u uw kind een hele dag brengen. Dit is van 07.30 - 18.15 uur. Ook kunt u kiezen voor een dagdeel:

  • Ochtend van 07.30 - 13.00 uur
  • Middag van 12.45 - 18.15 uur
Wat kost kinderopvang?

Wanneer u klikt op ‘tarieven’, ziet u wat kinderopvang bij ons kost. De overheid vergoed een deel van de kosten voor kinderopvang. Wanneer u kinderopvangtoeslag aanvraagt krijgt u dan ook een flink deel van de kosten terug. Hoeveel dat precies is, is afhankelijk van het inkomen van u en uw eventuele partner. Onze afdeling Klantadvies helpt u graag bij het maken van een berekening. Ook kunt u gebruik maken van de rekentool van de belastingdienst.

Op welke manier werkt Doomijn aan de kwaliteit van kinderopvang?

Op al onze vestigingen voldoen wij aan de landelijke eisen met betrekking tot groepsgrootte, het aantal medewerkers, de opleidingseisen, het pedagogisch beleidsplan, de veiligheid en de hygiëne. Ieder jaar opnieuw meet de GGD de kwaliteit van onze kinderopvang.

Omdat wij kwalliteit hoog in het vaandel hebben gaan we bij Doomijn daarin nog een stapje verder. Onze medewerkers worden ondersteund door een pedagoog en door andere vakspecialisten. We werken op alle vestigingen met ontwikkelingsstimulerende methodes.

Kwaliteit is niet alleen iets wat door deskundigen gemeten kan worden. Uw beleving speelt ook een belangrijke rol. Daarom nodigen we u graag uit voor een kennismaking of rondleiding.

Mijn kind gaat morgen naar het kinderdagverblijf. Moet ik ook iets meenemen van huis?

 

  • Als uw kind bezig is zindelijk te worden vragen wij u een setje extra kleding mee te nemen met de naam van uw kind erin.
  • Wanneer u uw kind borstvoeding geeft bieden wij u de mogelijkheid om uw kind zelf te komen voeden. Ook is het mogelijk om afgekolfde melk mee te nemen.
  • Wanneer uw kind afwijkende produkten of dieetvoeding gebruikt, vragen wij u hier zelf voor te zorgen. Vanzelfsprekend doen wij onze uiterste best om te voorkomen dat uw kind voedingsmiddelen binnenkrijgt waar het allergisch voor is of die niet passen in het dieet van uw kind.

Wij zorgen voor alle standaard flesvoedingen (Nutrilon, Frisolac en Frisomel), Nutrix, Bambix, broodmaaltijden en fruit. Wanneer uw kind afwijkende produkten of dieetvoeding gebruikt, vragen wij u hier zelf voor te zorgen. Natuurlijk doen wij ons uiterste best om te voorkomen dat uw kind voedingsmiddelen binnenkrijgt waar het allergisch voor is of die niet passen in het dieet van uw kind.

Hoe is het contact met ouders geregeld op het kinderdagverblijf?

Wij doen ons best om u zoveel mogelijk te laten meegenieten van wat uw kind bij ons beleeft. Ook vinden wij het fijn om te horen hoe het thuis gaat. Bij het brengen en halen zorgen we er daarom voor dat er gelegenheid is om informatie uit te wisselen. Daarnaast ontmoeten we u graag tijdens gesprekken, organiseren we ouderavonden en houden wij u op de hoogte via nieuwsbrieven. Is uw kind pas bij ons geplaatst, dan nodigen wij u na twee maanden uit voor een gesprek over uw eerste ervaringen.

Wat doen de oudercommissie en de Centrale Clientenraad?

De oudercommissie bestaat uit ouders van uw vestiging. Zij behartigen de belangen van alle ouders van de kinderen op de vestiging. De belangrijkste verantwoordelijkheid van de oudercommissie is om de kwaliteit van de opvang te bewaken en te bevorderen door gevraagd en ongevraagd advies uit te brengen aan de manager van Doomijn.

De Centrale Cliëntenraad (CCR) vertegenwoordigt de oudercommissies die een mandatering hebben afgegeven. De CCR overlegt regelmatig met de directeur van Doomijn. Wanneer u wilt meedenken met de kinderopvang van Doomijn dan nodigen wij u van harte uit contact op te nemen met de oudercomissie van uw vestiging. Wanneer u plaats wilt nemen in de Centrale Cliëntenraad kunt een mail sturen aan directieondersteuner@doomijn.nl

Kan ik een dag(deel) ruilen bij Doomijn?

Bij Doomijn bieden we klantgerichte opvang. Hierbij past de mogelijkheid voor ouders om kosteloos opvangdagen te ruilen. In overleg en binnen de kaders van het ruilbeleid is veel mogelijk. Het ruilbeleid is op te vragen bij de de afdeling Klantadvies van Doomijn of bij de pedagogisch medewerker op uw vestiging. Indien u structureel een opvangdag wenst te ruilen neemt u dan contact op met de afdeling Klantadvies voor het aanpassen van uw opvangovereenkomst.

Hoe is het vervoer van school naar de bso geregeld?

Wanneer de bso dichtbij of zelfs in de basisschool van uw kind is, lopen de jongste kinderen daar met de groepsleiding naar toe. Oudere kinderen kunnen – in overleg met u – zelfstandig naar de bso komen. Is de loopafstand te groot, dan wordt gebruik gemaakt van taxivervoer. Met elke school wordt afgesproken op welke plek de kinderen worden gehaald. We streven ernaar dat er bekende chauffeurs op de taxibusjes rijden. De kosten van het taxivervoer komen voor uw eigen rekening; u ontvangt geen toeslag voor deze kosten. Voor meer informatie over taxivervoer en de kosten kunt u contact opnemen met de klantenservice.

Mag mijn kind vriendjes meenenemen naar de bso?

Net als thuis mag uw kind ook bij ons af en toe een vriendje of vriendinnetje meenemen. Voorwaarde is natuurlijk wel dat een extra kind qua groepsbezetting mogelijk is. Ook is het belangrijk dat er goede afspraken zijn gemaakt over het halen en brengen. Overlegt u daarom van tevoren even met ons.

Wat zijn de opvangtijden van de bso?

De openingstijden verschillen per locatie. De bso gaat open op het moment dat de school uit is. Onze vestigingen sluiten om 18.15 uur.

Wat krijgt mijn kind te eten en te drinken op de bso?

Tijdens lange middagen bieden wij uw kind een broodmaaltijd, drinken en fruit aan. Op korte middagen drinken wij na schooltijd met de kinderen. Daarbij krijgen ze een koekje of cracker en fruit aangeboden. Wanneer uw kind afwijkende producten gebruikt of een dieet volgt, vragen wij u deze zelf van huis mee te nemen. Natuurlijk doen wij ons uiterste best om te voorkomen dat uw kind voedingsmiddelen binnenkrijgt waar het allergisch voor is of die niet passen in het dieet van uw kind.

Moet ik betalen als mijn kind een keer niet komt?

Ja. Voor de opvang wordt een overeenkomst opgemaakt waarin is vastgelegd op welke dagen uw kind de opvang bezoekt. U bent op die dagen verzekerd van opvang. Wij rekenen op die inkomsten, omdat onze kosten voor bijvoorbeeld personeel en huisvesting gewoon doorgaan, ook als uw kind een keer niet komt. U kunt deze dagen wel inzetten om te ruilen.

Hoe is het contact met ouders geregeld op de bso?

Wij doen ons best om u zoveel mogelijk te laten meegenieten van wat uw kind bij ons beleeft. Ook vinden wij het fijn om te horen hoe het thuis gaat. Bij het brengen en halen zorgen we er daarom voor dat er gelegenheid is om informatie uit te wisselen. Daarnaast ontmoeten we u graag tijdens gesprekken, organiseren we ouderavonden en houden wij u op de hoogte via nieuwsbrieven. Is uw kind pas bij ons geplaatst, dan nodigen wij u na twee maanden uit voor een gesprek over uw eerste ervaringen.

Welke diensten biedt Doomijn op de bso?

Wij bieden alle ouders die na schooltijd opvang nodig hebben, naschoolse opvang aan tijdens de 41 schoolweken. Wanneer u ook opvang nodig heeft tijdens de vakantie- of studiedagen of bijvoorbeeld voor een extra werkdag dan bieden wij u hiervoor een pakket aan vrij te besteden dagen aan. U bepaalt zelf hoeveel dagen u nodig heeft. Deze dagen, uitgedrukt in uren, zijn in te zetten zoals u het beste uitkomt. Komt uw kind bijvoorbeeld op maandag en donderdag naar de naschoolse opvang, dan bent u tijdens de vakantieweken niet gebonden aan deze maandag en donderdag. Uw kind mag op andere dagen gebracht worden en zelfs meer of minder dagen. Belangrijk is wel dat u deze dagen 14 dagen van te voren aanvraagd. Alleen dan kunnen wij de opvang garanderen. Mocht u korter van te voren aanvragen, dan doen wij onze uiterste best om de opvang mogelijk te maken.


Bij het onderdeel tarieven treft u een overzicht aan van de mogelijkheden. Heeft u wisselende werktijden waarbij opvang gewenst is op wisselende middagen, neemt u dan contact op met de afdeling Klantadvies voor meer informatie over de mogelijkheden van flexibele opvang.
 

Als een schoolvrije dag op mijn contractdag valt, betaal ik dan dubbel?

De opvanguren die wij voor de vrij te besteden dag berekenen, passen wij aan de tijden van de naschoolse opvang aan. Voorbeeld: de naschoolse opvang van uw kind start normaal om 14.30 uur. Voor de vrij te besteden dag rekenen wij dan 07.30 - 14.30 uur.

Wat is een VOG?

Goed gedrag is een groot goed, dat leren we onze kinderen van jongs af aan. Met een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) toon je aan dat je eigen gedrag in het verleden ook altijd goed is geweest. Deze verklaring is verplicht voor alle medewerkers in de kinderopvang.

Welk registratienummer heb ik nodig bij de aanvang Kinderopvangtoeslag? En waar vind ik dit nummer?

Elke Doomijn gastouder heeft een eigen, specifiek registratienummer. Dit heb je nodig om Kinderopvangtoeslag aan te vragen.

Als ik een middagdagdeel voor mijn kind afneem is er dan de mogelijkheid om te lunchen?

Nee, dit is niet mogelijk. Op de meeste locaties wordt er rond 11.30 uur geluncht.

Wat gebeurt er met mijn opvanguren als mijn kind ziek naar huis gaat?

doomijn biedt u de mogelijkheid om deze uren op een ander moment in te zetten. De afwezige uren vindt u vanaf 2019 terug in mijndoomijn onder 'mijn tegoeden'

Hoe is het maximaal op te bouwen tegoed opgebouwd?

U kunt maximaal 8 dagen in uw ruiltegoed hebben staan. Deze dagen vertegenwoordigen een aantal uren. Voor het kinderdagverblijf is dit 86 uur (8 dagen a 10,75 uur) en voor de buitenschoolse opvang is dit 38 uur (8 dagen a 4,75 uur). Hoe hoog uw tegoed is vindt u terug in mijndoomijn onder 'mijn tegoeden'.