terug naar het klantadviesoverzicht

Meest gestelde vragen

Op deze pagina vindt je een lijst met de meest gestelde vragen die betrekking hebben op kinderopvang en het peuterspeelzaalwerk. In het linkermenu kun je een categoriekeuze maken. Wanneer je vervolgens op één van de vragen klikt komt je direct bij het antwoord op de vraag.

 

Wat is een LRKP nummer?

In het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen (LRKP) worden alle kinderdagverblijven, buitenschoolse opvanglocaties, gastouderbureaus en gastouders geregistreerd die voldoen aan de kwaliteitseisen van de Wet Kinderopvang. Ouders hebben alleen recht op kinderopvangtoeslag wanneer ze gebruik maken van kinderopvang door een organisatie die over een geldige LRKP-registratie beschikken.

Vanaf welke leeftijd kan ik mijn kind aanmelden voor de peuterspeelzaal en wanneer start de opvang?

U kunt uw kind aanmelden voor de peuterspeelzaal wanneer het kind 1,5 jaar oud is. Zodra er een plek beschikbaar is worden u en uw kind uitgenodigd op de peuterspeelzaal. Dat kan vanaf het moment dat uw kind 2,5 jaar oud is. Als er (nog) geen plaatsingsmogelijkheden zijn, kan het voorkomen dat de startdatum iets later ligt. Onze afdeling Klantadvies brengt u daar in dat geval van op de hoogte.

Wat kost de peuterspeelzaal?

De kosten voor de peuterspeelzaal noemen wij "de ouderbijdrage". De hoogte hiervan is afhankelijk van uw bruto gezinsinkomen en van de gemeente waarin u woont. Onder "Tarieven" vindt u meer informatie over de ouderbijdrage van uw peuterspeelzaal.

Wanneer is de peuterspeelzaal open?

De peuterspeelzaal is tijdens 40 schoolweken geopend.

Mag ik een keer komen kijken op de peuterspeelzaal?

Als uw kind voor het eerste bij ons komt spelen, krijgt het eerst rustig de tijd om te wennen. Omdat ieder kind weer anders is spreken we in overleg met u af wat voor uw kind de beste manier om te wennen is. Bijvoorbeeld door ervoor te zorgen dat u de eerste keer een deel van de ochtend bij uw kind blijft. Overigens bent u ook na het wennen van harte welkom om af en toe te komen kijken hoe het met uw kind gaat.

Kan mijn kind meer dan twee dagdelen naar de peuterspeelzaal?

Soms is het voor een kind om sociale of medische redenen nodig om meer dan 2 dagdelen naar de peuterspeelzaal te komen. Wanneer u denkt dat uw kind hiervoor in aanmerking komt, neemt u contact op met een betrokken hulpverlening (huisarts, wijkverpleegkundige of maatschappelijk werker). De hulpverlener kan een zogenaamd VVE formulier invullen (Vroege Voorschoolse Educatie). Na ontvangst van dit formulier mag uw kind, wanneer er plaatsingsmogelijkheden zijn, na de 3e verjaardag 2 extra dagdelen naar de peuterspeelzaal komen. De kosten voor de VVE dagdelen worden door de gemeente vergoed. Niet alle peuterspeelzalen maken gebruik van een VVE programma. U kunt voor meer informatie contact opnemen met onze afdeling Klantadvies.

Wanneer uw kind niet in aanmerking komt voor een VVE plaatsing maar u wilt toch graag dat uw kind een 3e of 4e dagdeel naar de peuterspeelzaal komt, neemt u dan contact op met onze afdeling Klantadvies. Bij voldoende beschikbaarheid mag uw kind extra komen. De kosten voor deze extra dagdelen worden niet door de gemeente betaald. U dient deze zelf te betalen. We willen u er wel op attenderen dat kinderen die willen starten bij de peuterspeelzaal voorrang hebben op kinderen die extra dagdelen willen afnemen.

Mijn kind ontwikkelt zich niet zoals andere kinderen. Kan het dan wel bij een peuterspeelzaal van Doomijn terecht?

Ook kinderen die bij hun ontwikkeling extra aandacht nodig hebben, zijn bij ons van harte welkom. Wij hebben verschillende mogelijkheden om ondersteuning te bieden. En mocht het nodig zijn, dan werken we daarbij samen met andere organisaties.

Hoe is het contact met ouders geregeld?

Wij doen ons best om u zoveel mogelijk te laten meegenieten van wat uw kind bij ons beleeft. Ook vinden wij het fijn om te horen hoe het thuis gaat. Bij het brengen en halen zorgen we er daarom voor dat er gelegenheid is om informatie met u uit te wisselen. Daarnaast ontmoeten we u graag tijdens gesprekken, organiseren we ouderavonden en houden wij u op de hoogte via nieuwsbrieven.

Wat moet ik mijn kind meegegeven naar de peuterspeelzaal?

Wanneer uw kind nog niet zindelijk is verzoeken wij u een schone luier mee te nemen van huis. Wanneer uw kind bezig is met zindelijk te worden is het belangrijk dat u een setje extra kleding meeneemt voorzien van de naam van uw kind.

De richtlijnen over het meegeven van eten en drinken verschillen per peuterspeelzaal. Voordat uw kind voor het eerst komt spelen krijgt u van de medewerkers te horen wat gebruikelijk is op de door u gekozen locatie.

Mijn kind zit op de peuterspeelzaal en gaat binnenkort naar de basisschool, moet ik iets doen?

De overeenkomst voor de peuterspeelzaal loopt door tot en met de 4e verjaardag van uw kind. Wilt u deze periode voor een korte tijd verlengen, neemt u dan tijdig contact op met onze afdeling Klantadvies. Wenst u de plaatsing eerder stop te zetten, bijvoorbeeld omdat uw kind eerder op school begint of omdat uw kind jarig is in een vakantie, dan kunt u een email sturen naar klantadvies@doomijn.nl. U dient daarbij rekening te houden met een opzegtermijn van een maand vanaf de datum dat de email door ons ontvangen is.

Mijn kind zit op het kinderdagverblijf en gaat binnenkort naar de basisschool, moet ik iets doen?

De overeenkomst voor de kinderdagopvang loopt door tot en met de 4e verjaardag van uw kind. Wilt u deze periode voor een korte tijd verlengen, neemt u dan tijdig contact op met onze afdeling Klantadvies. Wenst u de plaatsing eerder stop te zetten, bijvoorbeeld omdat uw kind eerder op school begint of omdat uw kind jarig is in een vakantie, dan kunt u een email sturen naar klantadvies@doomijn.nl. U dient daarbij rekening te houden met een opzegtermijn van een maand vanaf de datum dat de email door ons ontvangen is.

Wat is een oudercommissie of clientenraad en kan ik hieraan deelnemen?

Wilt u actief betrokken zijn bij uw peuterspeelzaal of kindcentrum? Dan nodigen wij u van harte uit om deel te nemen aan de locale oudercommissie of de centrale cliëntenraad. Deze raad brengt gevraagd en ongevraagd advies uit aan de directie en heeft formeel invloed op het beleid. De cliëntenraad overlegt regelmatig met de directeur van Doomijn.

Wat moet ik doen als ik een opmerking of klacht heb?

Wij streven bij Doomijn naar een hoge kwaliteit. Toch kan het voorkomen dat er iets gebeurt waar u vragen, opmerkingen of zelfs een klacht over heeft. Wij stellen het bijzonder op prijs als u dit eerst bespreekt met de betrokken medewerkers en/of manager.

Wordt uw vraag, opmerking of klacht niet naar tevredenheid opgelost of is de aard van de klacht van een dusdanige aard en omvang dat u deze niet wilt of kunt bespreken met de direct betrokkenen cq. manager, dan kunt u een formele klacht indienen bij de klachtenfunctionaris van Doomijn. Zij is te bereiken via e-mail: f.schipper@doomijn.nl. Mocht de interne behandeling van de klacht niet leiden tot een bevredigende oplossing dan kunt u zich richten tot Klachtloket Kinderopvang of het geschil aanmelden bij De Geschillencommissie in Den Haag.

Klikt u hier voor het klachtenreglement van Doomijn.

Hoe snel kan mijn kind worden geplaatst op het kinderdagverblijf?

In de meeste gevallen kunnen we uw kind op het door u gewenste moment plaatsen. Houdt u er wel rekening mee dat de vraag naar kinderopvang per vestiging verschilt. Incidenteel kunnen er dus wachttijden zijn. Ook de leeftijd van uw kind en het aantal gewenste dagdelen zijn van invloed op het moment van plaatsen. In de praktijk is er voor bijna elke opvangvraag een oplossing. Onze afdeling Klantadvies denkt graag met u mee.

Wat zijn de openingstijden van het kinderdagverblijf?

Op onze kinderdagverblijven kunt u uw kind een hele dag brengen. Dit is van 07.30-18.15 uur. Ook kunt u kiezen voor een dagdeel:

 • Ochtend van 07.30-13.30 uur
 • Middag van 12.15-18.15 uur
 • Dagdeel onder schooltijd van 9.00-15.00 uur 
Wat kost kinderopvang?

Wanneer u klikt op ‘tarieven’, ziet u wat kinderopvang bij ons kost. De overheid vergoed een deel van de kosten voor kinderopvang. Wanneer u kinderopvangtoeslag aanvraagt krijgt u dan ook een flink deel van de kosten terug. Hoeveel dat precies is, is afhankelijk van het inkomen van u en uw eventuele partner. Onze afdeling Klantadvies helpt u graag bij het maken van een berekening. Ook kunt u gebruik maken van de rekentool van de belastingdienst.

Op welke manier werkt Doomijn aan de kwaliteit van kinderopvang?

Op al onze vestigingen voldoen wij aan de landelijke eisen met betrekking tot groepsgrootte, het aantal medewerkers, de opleidingseisen, het pedagogisch beleidsplan, de veiligheid en de hygiëne. Ieder jaar opnieuw meet de GGD de kwaliteit van onze kinderopvang.

Omdat wij kwalliteit hoog in het vaandel hebben gaan we bij Doomijn daarin nog een stapje verder. Onze medewerkers worden ondersteund door een pedagoog en door andere vakspecialisten. We werken op alle vestigingen met ontwikkelingsstimulerende methodes.

Kwaliteit is niet alleen iets wat door deskundigen gemeten kan worden. Uw beleving speelt ook een belangrijke rol. Daarom nodigen we u graag uit voor een kennismaking of rondleiding.

Mijn kind gaat morgen naar het kinderdagverblijf. Moet ik ook iets meenemen van huis?

 

 • Als uw kind bezig is zindelijk te worden vragen wij u een setje extra kleding mee te nemen met de naam van uw kind erin.
 • Wanneer u uw kind borstvoeding geeft bieden wij u de mogelijkheid om uw kind zelf te komen voeden. Ook is het mogelijk om afgekolfde melk mee te nemen.
 • Wanneer uw kind afwijkende produkten of dieetvoeding gebruikt, vragen wij u hier zelf voor te zorgen. Vanzelfsprekend doen wij onze uiterste best om te voorkomen dat uw kind voedingsmiddelen binnenkrijgt waar het allergisch voor is of die niet passen in het dieet van uw kind.

Wij zorgen voor alle standaard flesvoedingen (Nutrilon, Frisolac en Frisomel), Nutrix, Bambix, broodmaaltijden en fruit. Wanneer uw kind afwijkende produkten of dieetvoeding gebruikt, vragen wij u hier zelf voor te zorgen. Natuurlijk doen wij ons uiterste best om te voorkomen dat uw kind voedingsmiddelen binnenkrijgt waar het allergisch voor is of die niet passen in het dieet van uw kind.

Hoe is het contact met ouders geregeld op het kinderdagverblijf?

Wij doen ons best om u zoveel mogelijk te laten meegenieten van wat uw kind bij ons beleeft. Ook vinden wij het fijn om te horen hoe het thuis gaat. Bij het brengen en halen zorgen we er daarom voor dat er gelegenheid is om informatie uit te wisselen. Daarnaast ontmoeten we u graag tijdens gesprekken, organiseren we ouderavonden en houden wij u op de hoogte via nieuwsbrieven. Is uw kind pas bij ons geplaatst, dan nodigen wij u na twee maanden uit voor een gesprek over uw eerste ervaringen.

Wat doen de oudercommissie en de Centrale Clientenraad?

De oudercommissie bestaat uit ouders van uw vestiging. Zij behartigen de belangen van alle ouders van de kinderen op de vestiging. De belangrijkste verantwoordelijkheid van de oudercommissie is om de kwaliteit van de opvang te bewaken en te bevorderen door gevraagd en ongevraagd advies uit te brengen aan de manager van Doomijn.

De Centrale Cliëntenraad (CCR) vertegenwoordigt de oudercommissies die een mandatering hebben afgegeven. De CCR overlegt regelmatig met de directeur van Doomijn. Wanneer u wilt meedenken met de kinderopvang van Doomijn dan nodigen wij u van harte uit contact op te nemen met de oudercomissie van uw vestiging. Wanneer u plaats wilt nemen in de Centrale Cliëntenraad kunt een mail sturen aan directieondersteuning@doomijn.nl

Kan ik een dag(deel) ruilen bij Doomijn?

Bij Doomijn bieden we klantgerichte opvang. Hierbij past de mogelijkheid voor ouders om kosteloos opvangdagen te ruilen. In overleg en binnen de kaders van het ruilbeleid is veel mogelijk. Het ruilbeleid is op te vragen bij de de afdeling Klantadvies van Doomijn of bij de pedagogisch medewerker op uw vestiging. Indien u structureel een opvangdag wenst te ruilen neemt u dan contact op met de afdeling Klantadvies voor het aanpassen van uw opvangovereenkomst.

Hoe is het vervoer van school naar de bso geregeld?

Wanneer de bso dichtbij of zelfs in de basisschool van uw kind is, lopen de jongste kinderen daar met de groepsleiding naar toe. Oudere kinderen kunnen – in overleg met u – zelfstandig naar de bso komen. Is de loopafstand te groot, dan wordt gebruik gemaakt van taxivervoer. Met elke school wordt afgesproken op welke plek de kinderen worden gehaald. We streven ernaar dat er bekende chauffeurs op de taxibusjes rijden. De kosten van het taxivervoer komen voor uw eigen rekening; u ontvangt geen toeslag voor deze kosten. Voor meer informatie over taxivervoer en de kosten kunt u contact opnemen met de klantenservice.

Mag mijn kind vriendjes meenenemen naar de bso?

Net als thuis mag uw kind ook bij ons af en toe een vriendje of vriendinnetje meenemen. Voorwaarde is natuurlijk wel dat een extra kind qua groepsbezetting mogelijk is. Ook is het belangrijk dat er goede afspraken zijn gemaakt over het halen en brengen. Overlegt u daarom van tevoren even met ons.

Wat zijn de opvangtijden van de bso?

De openingstijden verschillen per locatie. De bso gaat open op het moment dat de school uit is. Onze vestigingen sluiten om 18.15 uur.

Wat krijgt mijn kind te eten en te drinken op de bso?

Tijdens lange middagen bieden wij uw kind een broodmaaltijd, drinken en fruit aan. Op korte middagen drinken wij na schooltijd met de kinderen. Daarbij krijgen ze een koekje of cracker en fruit aangeboden. Wanneer uw kind afwijkende producten gebruikt of een dieet volgt, vragen wij u deze zelf van huis mee te nemen. Natuurlijk doen wij ons uiterste best om te voorkomen dat uw kind voedingsmiddelen binnenkrijgt waar het allergisch voor is of die niet passen in het dieet van uw kind.

Moet ik betalen als mijn kind een keer niet komt?

Ja. Voor de opvang wordt een overeenkomst opgemaakt waarin is vastgelegd op welke dagen uw kind de opvang bezoekt. U bent op die dagen verzekerd van opvang. Wij rekenen op die inkomsten, omdat onze kosten voor bijvoorbeeld personeel en huisvesting gewoon doorgaan, ook als uw kind een keer niet komt. U kunt deze dagen wel inzetten om te ruilen.

Hoe is het contact met ouders geregeld op de bso?

Wij doen ons best om u zoveel mogelijk te laten meegenieten van wat uw kind bij ons beleeft. Ook vinden wij het fijn om te horen hoe het thuis gaat. Bij het brengen en halen zorgen we er daarom voor dat er gelegenheid is om informatie uit te wisselen. Daarnaast ontmoeten we u graag tijdens gesprekken, organiseren we ouderavonden en houden wij u op de hoogte via nieuwsbrieven. Is uw kind pas bij ons geplaatst, dan nodigen wij u na twee maanden uit voor een gesprek over uw eerste ervaringen.

Welke diensten biedt Doomijn op de bso?

Wij bieden alle ouders die na schooltijd opvang nodig hebben, naschoolse opvang aan tijdens de 40 schoolweken. Wanneer u ook opvang nodig heeft tijdens de vakantie- of studiedagen dan bieden wij u hiervoor opvang voor schoolvrije dagen aan. U bepaalt zelf hoeveel dagen u nodig heeft. Schoolvrije dagen zijn in te zetten zoals u het beste uitkomt. Komt uw kind bijvoorbeeld op maandag en donderdag naar de naschoolse opvang, dan bent u tijdens de vakantieweken niet gebonden aan deze maandag en donderdag. Uw kind mag op andere dagen gebracht worden en zelfs meer of minder dagen.

Bij het onderdeel tarieven treft u een overzicht aan van de mogelijkheden. Heeft u wisselende werktijden waarbij opvang gewenst is op wisselende middagen, neemt u dan contact op met de afdeling Klantadvies voor meer informatie over de mogelijkheden van flexibele opvang.

Als een schoolvrije dag op mijn contractdag valt, betaal ik dan dubbel?

De opvanguren die wij voor de schoolvrije dag berekenen, passen wij aan de tijden van de naschoolse opvang aan. Voorbeeld: de naschoolse opvang van uw kind start normaal om 14.30 uur. Voor de schoolvrije dag reken wij dan 07.30-14.30 uur.

Zijn er kosten aan verbonden als ik mij bij Doomijn wil inschrijven als gastouder?

Nee. Dat is een bewuste keuze. Doomijn wil passende opvang bereikbaar maken. Voor iedereen. Zo weinig mogelijk drempels dus, ook voor jou als gastouder. We verwachten wel dat je een geldig diploma hebt en een certificaat Eerste Hulp aan Kinderen. Ook vragen we je een VOG aan te regelen via de gemeente waar je gevestigd bent. Voor ons eigenlijk vanzelfsprekend, voor de ouders en kinderen een fijne zekerheid.

Kijk hier voor een lijst van passende diploma’s. Wil je meer informatie over EHBO voor gastouders? Je vindt het hier.

Wat heb ik nodig om gastouder te kunnen worden?

In de eerste plaats natuurlijk een warm thuis voor de kinderen. En de passie om ze datgene te geven wat ze nodig hebben om te groeien. Elke dag weer. Uiteraard zijn er ook formele zaken die echt nodig zijn.

Een diploma en een certificaat Eerste Hulp aan Kinderen. Maar er is meer. We gaan ervan uit dat je in het bezit bent van een Verklaring Omtrent het Gedrag oftewel een VOG.

Met het juiste diploma op zak kun je je meteen aanmelden via onze website. Je hoort dan zo snel mogelijk van ons. En mocht het van toepassing zijn dan maken we meteen een afspraak voor een intakegesprek bij jou thuis.

Wat is een VOG?

Goed gedrag is een groot goed, dat leren we onze kinderen van jongs af aan. Met een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) toon je aan dat je eigen gedrag in het verleden ook altijd goed is geweest. Deze verklaring is verplicht voor alle medewerkers in de kinderopvang. En vindt de opvang bij jou thuis plaats, dan verwachten we dit ook van alle volwassen huisgenoten.

Hoeveel kinderen mag ik als gastouder opvangen?

Als gastouder mag je per dag(deel) maximaal 6 kinderen tot 13 jaar opvangen. Daarbinnen geldt de volgende verdeling:

 • maximaal 5 kinderen tot 4 jaar
 • maximaal 4 kinderen tot 2 jaar
 • maximaal 2 kinderen tot 1 jaar

Heb je zelf kinderen (tot 10 jaar) dan tellen deze ook mee in het maximum.

Heb ik als gastouder recht op vakantiegeld, ziektegeld of pensioenopbouw?

Dat hangt af van de manier waarop jij je gastouderschap invult. In het kort: ben je gastouder in je eigen huis dan is het antwoord nee. Ben je gastouder bij de ouders thuis dan heb je wél bepaalde rechten.

Gastouder in je eigen huis:
Komen de kinderen bij je thuis dan werk je met een overeenkomst van opdracht. Je krijgt per kind per uur betaald. Omdat je op freelance basis werkt, betaal je belasting over je inkomsten. Dat betekent ook dat je niet wordt doorbetaald als je ziek bent of werkloos wordt. Vakantiegeld en pensioenzaken regel je als zelfstandig gastouder eveneens zelf.

Gastouder bij de ouders thuis:
Je hebt samen een arbeidsovereenkomst gesloten en je krijgt per uur betaald? Dan heb je recht op het minimumloon incl. 8% vakantietoeslag. Bovendien mag je rekenen op vier weken doorbetaalde vakantie per jaar. En word je ziek dan krijg je zes weken 70% van het minimumloon doorbetaald. Dat geeft al met al een stukje meer zekerheid.

Wanneer kan ik zelfstandig gastouder worden?

In de eerste plaats heb je natuurlijk vooral passie voor kinderen en voor het vak nodig. Maar er komt meer bij kijken. Voordelen heeftt het zelfstandig gastouderschap ook, m.b.t. je belastingzaken bijvoorbeeld. Zo heb je recht op o.a. de Zelfstandigenaftrek, Startersaftrek en MKB winstvrijstelling. Kijk ook eens op deze website. Hier vind je veel meer informatie die jou op weg helpt.
 

Ben ik als gastouder verzekerd via Doomijn?

Doomijn heeft  binnen haar aansprakelijkheidsverzekering een speciale dekking voor gastouderprojecten. Deze verzekering is van toepassing op:

 • De gastouder als hij/zij schade toebrengt aan de gastkinderen of aan de vraagouder(s);
 • De vraagouder(s) respectievelijk gastkinderen als zij schade toebrengen aan eigendommen van de gastouder en/of andere derden. Dit geldt alleen als er geen andere verzekering, al dan niet van oudere datum, van kracht is. In dit geval zijn dus zowel vraag- als gastouder verzekeringnemer.
Wat kost Gastouderopvang?

Dat hangt af van je eigen situatie. Heb je bijvoorbeeld meerdere kinderen? Krijg je kinderopvangtoeslag en zo ja, hoeveel? Goed om te weten is dat de kosten uit een bruto en netto bedrag bestaan. Voor de opvang betaal je een bruto bedrag aan Doomijn. Dit betalen wij op onze beurt aan de gastouder. Hiermee zijn wij in feite een kassier. De netto kosten zijn voor jou als ouder het meest interessant. Dit is het bruto bedrag minus de kinderopvangtoeslag die je van de Belastingdienst ontvangt. Deze is afhankelijk van je inkomen.

Meer weten? Kijk dan op de website van de Belastingdienst. Of gebruik de rekentool op onze website om de bruto kosten voor jouw situatie te berekenen.

Wat zijn de openingstijden van de gastouder?

Dat is nou precies wat gastouderopvang zo bijzonder en zo flexibel maakt. Anders dan bij elke andere vorm van opvang bepaalt een gastouder haar eigen tijden. Veelal zelfs in overleg met jou als ouder. Er zijn bovendien gastouders die ook opvang bieden in de avonduren en weekenden. 

Welk registratienummer heb ik nodig bij de aanvang Kinderopvangtoeslag? En waar vind ik dit nummer?

Elke Doomijn gastouder heeft een eigen, specifiek registratienummer. Dit heb je nodig om Kinderopvangtoeslag aan te vragen. Wanneer je het nummer invult worden alle gegevens van de gastouder automatisch toegevoegd. Het registratienummer kun je vinden bij de contactgegevens van jouw gastouder.

Hoe snel kan mijn kind geplaatst worden bij een gastouder?

Doomijn heeft een passende oplossing voor elke opvangvraag. Ons bestand met gastouders is zo groot en divers dat er ongetwijfeld een geschikte plek voor jouw kind is. We gaan uit van jouw opvangwensen (locatie, dagen, tijd) en vinden zo altijd een fijne gastouder die hierop aansluit. De kennismaking, registratie en de ondertekening van het contract vraagt wat tijd. Wanneer je zelf al contact hebt met een gastouder kan dit allemaal een stukje sneller geregeld zijn. Onze afdeling Klantadvies helpt je graag op weg.

Waarom betaal ik begeleidingskosten?

Het is fijn om te weten dat alle zaken goed geregeld zijn. Zeker als het om de opvang van je kind gaat. Doomijn Gastouderopvang (GOO) zorgt daarom dat alle (wettelijk verplichte) zaken voor elkaar zijn. Voor het regelen van die zekerheid vragen wij een vergoeding, de begeleidingskosten. Zo hoef jij je geen zorgen te maken over:

 • Aanvraag Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) gastouder en 18+ huisgenoten voorbereiden.
 • Geldig EHBO-diploma van de gastouder.
 • Jaarlijkse Risico Inventarisatie Veiligheid en Gezondheid.
 • Jaarlijkse evaluatie gesprekken met ouders en gastouders.
 • Verzekering voor gastouder en gastkinderen.
 • De registratie van de gastouder in het Landelijk Register in gang zetten en up-to-date houden.
 • Vervangende opvang regelen, bijvoorbeeld bij ziekte, vakantie of anders van de gastouder.
 • GGD-controles voorbereiden.
 • Factureren en jaaropgaven maken.
 • Klantportaal en website onderhouden.
 • Zorgen dat evt. stagiaires voldoen aan de wettelijke eisen.
Betaal ik ook begeleidingskosten als ik een maand geen opvang afneem?

De opvang bij een gastouder is net zo flexibel als uw wensen. Dat kan dus betekenen dat u eens een maand geen opvang afneemt. Hier houden wij al rekening mee tijdens het vaststellen van de maandelijkse begeleidingskosten. We maken vooraf een inschatting van het aantal uren per maand, hierin nemen we ook de maanden met minder of geen uren mee. Het gemiddelde daarvan vormt het maandbedrag. 

Ben ik als gastouder verzekerd via Doomijn?

Doomijn heeft  binnen haar aansprakelijkheidsverzekering een speciale dekking voor gastouderprojecten. Deze verzekering is van toepassing op:

 • De gastouder als hij/zij schade toebrengt aan de gastkinderen of aan de vraagouder(s);
 • De vraagouder(s) respectievelijk gastkinderen als zij schade toebrengen aan eigendommen van de gastouder en/of andere derden. Dit geldt alleen als er geen andere verzekering, al dan niet van oudere datum, van kracht is. In dit geval zijn dus zowel vraag- als gastouder verzekeringnemer.